Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Català Español

Oberta la convocatòria d'ajuts per a empreses per reactivar la contractació

20/04/2022

Se subvencionaran els contractes d'una durada mínima de 6 mesos fets entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2022

L'Ajuntament de les Franqueses obre una nova convocatòria per fomentar i reactivar la contractació. Aquesta línia de subvencions està oberta a totes les empreses i a persones emprenedores i autònomes que contractin, entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2022, demandants de feina a través del Servei Local d'Ocupació (SLO) i inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya. L'Ajuntament de les Franqueses i la Diputació de Barcelona inverteixen un total de 50.000 euros en aquesta línia d'ajuts.

Els contractes que se subvencionaran seran aquells, indefinits o temporals d'acord amb la normativa vigent, d'una durada mínima de 6 mesos i amb jornades mínimes del 50%. Per optar als ajuts, cal que l'oferta també es tramiti a través del SLO. La convocatòria estarà oberta fins al 31 de desembre d'enguany o fins a exhaurir els 50.000 euros pressupostats.

L'import màxim de la subvenció és de 1.000 euros per a contractes de 40 hores setmanals. Per a contractes a temps parcial, l'import de la subvenció serà la part proporcional.

Requisits que han de complir les empreses per a poder sol·licitar la subvenció

 • a) Desenvolupar una activitat econòmica degudament legalitzada, i que disposi de la corresponent llicència, autorització o comunicació prèvia que li correspongui.

 • b) Tramitar l’oferta de treball a través del Servei Local d’Ocupació de Les Franqueses del Vallès, i gestionar la vacant a través d’aquest servei.

 • c) Estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) si li correspon.

 • d) No ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics.

 • e) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Agència Tributària Catalana, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

 • f) No haver realitzat acomiadaments improcedents en els 3 mesos anteriors a la contractació objecte de subvenció.

 • g) No haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i complir els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.

 • h) Contractar una persona entre l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022amb un contracte laboral d’acord a aquestes bases.

 • i) Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria.

 • j) Ser titular d’un compte bancari en què rebre l’import de la subvenció.

 • k) Realitzar el pagament de les nòmines a la persona contractada per transferència bancària.

 • l) No haver rebut subvenció per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès pera la contractació de la mateixa persona.

Requisits que han de complir les persones a contractar

 • a) Ser persones aturades, és a dir, que no estiguin realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral i estiguin inscrites al Servei públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

 • b) Haver estat derivat a aquesta oferta de treball mitjançant el servei d’intermediació del Servei Local d’Ocupació de les Franqueses del Vallès.

 • Documentació a presentar per sol·licitar la subvenció La documentació que han de presentar per sol·licitar la subvenció és la següent:

 • a) Document de sol·licitud normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

 • b) Còpia del NIF de l’empresa.

 • c) Còpia del DNI/NIE de la persona que signa la instància .

 • d) Document acreditatiu per actuar en nom de l’empresa o persona beneficiària (si no és la sol·licitant).

 • e) Certificats de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de l’Agència Tributària Catalana i de la Seguretat Social conforme s’està al corrent de pagament.

 • f) Còpia de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques o document equivalent.

 • g) Llicència d’activitats, autorització o comunicació.

 • h) Declaració conforme no s’ha realitzat acomiadaments improcedents en els darrers 3 mesos a la data d’inici del contracte.

 • i) Declaració conforme no són dependents ni estan societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics.

 • j) Declaració conforme no han estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i que compleixen els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.

 • k) Document del banc que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari, ons’efectuarà la transferència per l’import de la subvenció atorgada. 4

 • l) Còpia del contracte de treball, de l’alta a la Seguretat Social i del NIF de la persona contractada.

 • m) Document de la demanda d’ocupació a les Oficines de Treball de la Generalitat(DARDO), de la persona contractada o poder acreditar que en el moment de la contractació, aquesta persona estava en situació d’atur.

 • n) Informe de vida laboral de la persona contractada, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, actualitzat.

Les sol·licituds es poden tramitar fins al 31 de desembre del 2022 a través la seu electrònica del web municipal www.lesfranqueses.cat

 

Arxius adjunts

GestorDeContinguts.cat